Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
Padomes nolikums
Padomes sanāksmes
Dokumenti
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 


Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Autoceļu nozares padomes nolikums


I. Vispārīgie noteikumi


1. Autoceļu nozares padomi (turpmāk tekstā - Padome) izveido valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk tekstā - LVC) ar mērķi sekmēt valsts autoceļu pārvaldītāja un nozares komersantu sadarbību nozares uzdevumu sekmīgai izpildei.

2. Padome ir padomdevēja institūcija un tās lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

3. Padome izskata nozares stratēģiju, programmas, normatīvo aktu projektus, standartus, iepirkumu noteikumus un citus jautājumus pēc Padomes locekļu ieteikuma.

4. Padomes sēdes ir atklātas un Padomei ir tiesības uzaicināt uz Padomes sēdi autoceļu nozares ekspertus izskatāmo jautājumu un dokumentu novērtējuma sniegšanai.

II. Padomes sastāvs


5. Padomes sastāvā ietilpst desmit Padomes locekļi:
5.1. Satiksmes ministrijas pārstāvis, kuru darbībai Padomē pilnvaro Satiksmes ministrijas valsts sekretārs;
5.2. trīs LVC pārstāvji:
5.2.1. valdes priekšsēdētājs,
5.2.2. Ražošanas pārvaldes direktors,
5.2.3. Iepirkumu daļas vadītājs;
5.3. trīs biedrības „Latvijas ceļu būvētājs” pārstāvji, kurus darbībai Padomē pilnvaro biedrības valde,
5.4. trīs Latvijas ceļinieku asociācijas pārstāvji, kurus darbībai Padomē pilnvaro asociācijas valde.

6. Padomi vada Padomes priekšsēdētājs, kuru pirmajā Padomes sēdē ar vienkāršu balsu vairākumu no sava vidus ievēl Padomes locekļi.

7. Padomes locekļi par darbu Padomē atalgojumu nesaņem.

8. Padomes darbību tehniski nodrošina LVC.

III. Padomes darbība


9. Padomes darbs notiek sēdēs, kuras pēc Padomes locekļu pieprasījuma ne retāk kā vienu reizi ceturksnī sasauc Padomes priekšsēdētājs vai LVC.

10. Padome ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz puse no Padomes locekļiem.

11. Padomes sēdes darba kārtību veido no Padomes locekļu iesniegtiem priekšlikumiem.

12. Kārtējās sēdes dienas kārtību un materiālus Padomes locekļiem izsniedz ne vēlāk kā 5 dienas pirms sēdes.

13. Padome lēmumus pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalījies vienādi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

14. Padomes lēmumi tiek protokolēti un 5 darba dienu laikā publicēti Internetā, LVC mājas lapā. Ja 3 darba dienu laikā pēc lēmumu publikācijas netiek saņemti Padomes locekļu iebildumi, protokolu paraksta Padomes priekšsēdētājs, protokolētājs un nosūta visiem Padomes locekļiem.Latvijas Valsts ceļi © 2004