Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Aicinām strādāt ceļu un tiltu būvniecībā
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
E77/A2 Rīgas apvedceļš – Sēnīte
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Braukšanas apstākļi
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
Valsts un privātās partnerības projekti (VPP)

 E77/A2 Rīgas apvedceļš – Sēnīte
 Projekta apraksts
Projekta mērķis ir veikt ātrgaitas ceļa projektēšanu, būvdarbus un uzturēšanu autoceļa E77/A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā Rīgas apvedceļš – Sēnīte (14,1. - 38,7. km), pielietojot VPP modeli DBFO. Šāda sadarbības forma starptautiski ir atpazīstama ar abreviāciju DBFO (design-build-finance-operate) jeb latviski – PBFU (projektē-būvē-finansē-uztur). Projektā paredzēts saglabāt esošo pamatbrauktuvju novietojumu, rekonstruēt esošos satiksmes pārvadus un gājēju tuneļus. No jauna izbūvēt paredzēts satiksmes pārvadus un tuneļus, gājēju-velosipēdistu pārvadus un tuneļus un brauktuvju šķērsošanas vietas dzīvniekiem (ekopārvadus un tuneļus). Vietās, kur autoceļš šķērso blīvi apdzīvotas vietas, paredzēts uzstādīt prettrokšnu sienas un apgaismojumu. Tiks slēgtas visas kreisā pagrieziena un apgriešanās vietas vienā līmenī ar pretējā virziena brauktuvi. Pieslēgumu skaits pie autoceļa tiks samazināts līdz minimumam, piekļuvi autoceļam nodrošinot, sakārtojot esošos vietējās nozīmes ceļus vai izbūvējot jaunus paralēlo ceļu tīklus.
 Iepirkuma procedūra
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam slēgta konkursa veidā divās kārtās, no kurām pirmā kārta ir kandidātu atlase, bet otrā – atlasīto kandidātu piedāvājumu iesniegšana, vērtēšana, lēmuma pieņemšana, slēgta konkursa rezultātu paziņošana un iepirkuma līguma slēgšana. Konkrētas prasības un nosacījumus iepirkumam izvērtē un apstiprina iepirkuma komisija, kas darbojas Satiksmes ministrijas ietvaros. Iepirkuma sludinājums tiks publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Informācija par iepirkuma norisi un gaitu pieejama arī internetā: www.lvceli.lv. Kandidātu atlases laikā potenciālajiem kandidātiem ir iespēja iepazīties ar projektu un iepirkuma modeli, lai varētu izlemt par piedalīšanos iepirkuma procedūrā.
 Projekta tehniskais apraksts
Autoceļa rekonstrukcijas mērķis ir pārbūvēt un uzlabot konkrēto ceļa posmu tā, lai tas atbilstu ātrgaitas ceļa prasībām: satiksmes izkārtojums krustojumos – vairākos līmeņos; atļautais braukšanas ātrums – 110 km/h. Rekonstrukcijas projekta ietvaros paredzēts sakārtot vietējos ceļu pieslēgumus pamatceļam, kā arī atsevišķās vietās izbūvēt jaunus vietējos ceļu posmus, lai samazinātu pieslēgumu skaitu pie pamatceļa un uzlabotu satiksmes drošību. Tā kā paredzēta ir esošā autoceļa rekonstrukcija pa to pašu trasi, tad nekādas būtiskas pretrunas starp topošajiem teritoriju plānojumiem un paredzēto darbību nav paredzamas. Autoceļa abu brauktuvju novietojums plānā paliek nemainīgs. Rekonstrukcijas projekta ietvaros tiks rekonstruēti esošie pārvadi un brauktuves šķērsojošie gājēju tuneļi. „Sēnītes” mezgla rotācijas apļi tiks rekonstruēti atbilstoši mūsdienu satiksmes drošības prasībām.
 Esošā situācija
Autoceļš E77/A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) ir valsts galvenais autoceļš. Autoceļa E77/A2 posms Rīgas apvedceļš – Sēnīte ir ar dalītām brauktuvēm. Posma kopējais garums ir 24,6 km. Rekonstruējamā posma sākums ir 14,1. km (šķērsojums ar autoceļu E67A1/A4) un nobeigums 38,7. km aiz Sēnītes satiksmes mezgla, t. sk. autoceļu A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) un P10 Inčukalns - Ropaži - Ikšķile pieslēgumi. Pieslēgumi un šķērsojumi ir gan vienā, gan divos līmeņos.
 Vides aizsardzība
2006. gadā tika veikts paredzamās darbības Ietekmes uz vidi novērtējums (IVN) (ziņojuma „Ietekmes uz vidi novērtējums autoceļa A2 „Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)” posma Rīgas apvedceļš – Sēnīte rekonstrukcijai”. 2007. gada 23. augustā par šo IVN ir sniegts LR Vides ministrijas Vides pārraudzības valsts biroja Atzinums Nr. 8, kas rekomendē projekta „Autoceļa E 77/A2 posms Rīgas apvedceļš – Sēnīte” turpmāku izstrādi.
 Iepirkuma dokumentācija
Trases novietnes shēma; kandidātu atlases nolikums; aizpildāmie nolikuma pielikumi.
 Kontaktinformācija
Va/s “Latvijas Valsts ceļi” Valsts un privātās partnerības projektu daļa.
Latvijas Valsts ceļi © 2004