Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
Satiksmes informācijas centrs
Braukšanas apstākļi
Ziemas dienests
Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi
Avārijas stāvoklī esošie valsts autoceļu posmi
Kā transportlīdzekļu vadītāji Latvijā ievēro braukšanai pieļaujamo transportlīdzekļa pilno masu?
Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
  Autoceļu nozares padome
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 Satiksmes informācijas centra diennakts informatīvais
Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laika no 2008. gada 16. decembra līdz 23. decembrim
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija

 Ziņas un aktualitātes
Pabeigts ietekmes uz vidi novērtējums E67 Via Baltica posma a/c A4 (Saulkalne) - Bauska (Ārce) būvniecībai


2008. gada 5. septembris


E67 Via Baltica posma a/c A4 (Saulkalne) – Bauska (Ārce) attīstības izpēte tika izstrādāta pēc va/s „Latvijas Valsts ceļi” pasūtījuma, pamatojoties uz 2006. gada 31. jūlijā apstiprināto darba uzdevumu un 2006. gada 14. novembrī noslēgto līgumu Nr. LVC 06/4.1.1.8.A.C. Darba uzdevums ir iepazīstināt pasūtītāju ar darba galvenajiem tehniskajiem risinājumiem: maršruta perspektīvo trašu novietņu variantiem un normālprofilu izvēli. Priekšlikumos ir piedāvāta maršruta attīstības koncepcija, kas nodrošina ātrsatiksmes autoceļa prasības un sniegti ieteikumi izbūves secībai.

Ietekmes uz vidi novērtējums šai autoceļu rekonstrukcijai tiek veikts kā likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikuma iekļautai darbībai atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja lēmumam Nr. 222 (13.04.2006.) un programmai (08.06.2007.).

Projektēšanu va/s „Latvijas Valsts ceļi” uzdevumā veica projektēšanas konsultatīvā firma a/s „Ceļuprojekts”. Ietekmes uz vidi novērtējumu projektētāju uzdevumā veica konsultāciju birojs SIA „Eirokonsultants”.

Via Baltica maršruta posms Latvijā a/c A4 (Saulkalne)-Bauska (Ārce) ir starptautiskā autoceļa E67 (Helsinki-Tallina-Rīga-Paņevēža-Kauņa-Varšava-Prāga) un TEN-T tīkla sastāvdaļa. Pēc Eiropas Savienības paplašināšanas pieaug visa maršruta un sevišķi šī posma noslogojums. Posma noslogojums pieaugs, arī attīstoties dzīvojamai, sabiedriskai un rūpnieciskai apbūvei maršrutam piegulošajās teritorijās.

Priekšizpētes gaitā Saulkalnes savienošanai ar Ārci, vienlaikus pievienojoties Rīgas apvedceļam un nodrošinot apeju Iecavai un Bauskai, projektētāji piedāvāja trīs alternatīvus sazarotu trašu variantus, kuri sastāvēja no savstarpēji saistītiem jaunbūvējamu ceļu posmiem un esošā ceļa rekonstrukcijas posmiem. 2. variants, kas turpmākajā satiksmes lietderības izvērtējumā izrādījās būtiski sliktāks par 1. un 3. variantu un arī ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējā sabiedriskajā apspriešanā neguva sabiedrības atsaucību, no turpmākas izpētes ir izslēgts, tāpēc šajā IVN tiek vērtēti divi varianti, bet saglabāta to sākotnējā numerācija: 1. variants un 3. variants. Tā kā projekta saturs nav viena autoceļa trase, bet gan sazarota infrastruktūra ar vairākiem savienojamajiem punktiem gan ziemeļu-dienvidu, gan austrumu-rietumu virzienā, kuras risinājumus vienā posmā katru iespējams komplektēt ar jebkuru risinājumu citā posmā, tad iedalījums divās alternatīvās (1. un 3.) ir visai nosacīts un balstīts uz vispārējas tendences: 1. variants tiecas attīstīties uz rietumiem no esošā autoceļa A7, bet 3. variants – uz austrumiem. Tā kā punktu Saulkalne-Ārce savienojums pa gaisa līniju pilnībā atrodas austrumos no A7, tad loģiski, ka 1. variants atkāpjas uz rietumiem no A7 daudz mazāk nekā 3. variants uz austrumiem un tā pamatojums lielā mērā ir rekonstruētu esošā A7 posmu iekļaušana, kamēr 3. variants esošo A7 neizmanto. Abi pamatvarianti ziemeļu-dienvidu virzienā sadalīti trīs sekcijās un iepriekš izklāstītā atšķirība starp tiem izpaužas 2. sekcijā (vidējā un visgarākajā: Iecavas-Codes posmā), kamēr 1. sekcijā (ziemeļu: Daugmales, Ķekavas un Baldones apkārtnē) un 3. sekcijā (dienvidu: Bauskas apkārtnē) katrā ir vairāki apakšvarianti un tie ir atseviški komplektējami gan ar 1., gan 3. pamatvariantu dažādās variācijās, tāpēc no projektētāju viedokļa vērtēti atseviški un otrādi: runājot par 1. vai 3. variantu, minēta apakšvariantu komplektācija dažādās sekcijās.

Kaut arī pēc statusa šobrīd notiekošā attīstības iespēju izpēte ir autoceļu projektēšanas procedūras sastāvdaļa, pēc būtības tā ir daļa no teritorijas plānošanas, kuras galvenais rezultāts paredzēts turpmāko 22 gadu laikā izbūvējamās ceļa infrastruktūras izvērtēšana un apspriešana ar pašvaldību un sabiedrību, lai pēc optimāla varianta izvēles nepieciešamos koridorus rezervētu teritoriju plānojumos, ieviešot tajos atbilstošos grozījumus, un nodrošinātu teritoriju un komercdarbības turpmāko attīstību projekta teritorijā atbilstoši tā īstenošanas iespēju saglabāšanas vajadzībām. Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3. panta 1. daļai, šis ietekmes novērtējums visai turpmāko 22 gadu laikā izbūvējamajai ceļa infrastruktūrai tiek veikts pēc iespējas agrākā paredzētās darbības plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā, tomēr šajā stadijā nav iespējams precīzi izpildīt vairāku IVN programmas punktu detalizētas prasības sakarā ar precīzu projekta tehnisko risinājumu un informācijas par būvniecības gaitu neesamību un to esamības objektīvo neiespējamību, jo īpaši attiecībā uz būvdarbu veikšanas gaitu un detalizētiem tehniskajiem risinājumiem (piemēram, ūdensteču šķērsojumiem vai prettrokšņa sienām). Šā ietekmes uz vidi novērtējuma mērķi pēc būtības līdzinās plānošanas dokumentiem piemērojamā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma mērķiem.

Ar ietekmes uz vidi novērtējumu autoceļa E67 posma A4 Saulkalne - Bauska (Ārce) būvniecībai var iepazīties mājaslapas sadaļā "Publikācijas".Atpakaļ pie: Ziņas un aktualitātes

  Jūsu komentārs par šo rakstu:
  Pedējais komentārs [kopā:0]:
[]
...
 Visi komentāri  
Latvijas Valsts ceļi © 2004